Na severu města Kladna je z prostoru náměstí Svobody vidět dodnes komín prádelny, jako pozůstatek dolu Engerth. Společnost Státní dráhy, která jej vybudovala ho označila číslem V. Hloubení dolu Engerth bylo zahájeno v říjnu roku 1868, ukončeno v roce 1872 a do provozu byl dán v dubnu r. 1873. Pojmenován byl po generálním řediteli Společnosti státní dráhy panu Wilhelmu z Engerthu. Jáma byla hloubena o obdélníkovém průřezu 6,635 x 2,220 m (profil bez výdřevy). V hloubce 386 m byla nalezena uhelná sloj o mocnosti 9,48 m.

S ohledem na umístění čerpadel v jámě, byla jáma hloubena ve větším obdélníkovém profilu a byla rozdělena na tři oddíly - jižní větrací, střední těžní a severní lezné a vodotěžné oddělení. Náraziště 1. patra bylo vylámáno po obou stranách šachty v hloubce 390,69 m, kde byla též čerpačka hlavního elektrického diferenciálního čerpadla. Později byla šachta prohloubena na 425 m a náraziště bylo vylámáno na severní straně, odkud byl západně veden překop k dolu Bresson a východně k úpadní chodbě napojené na 4. patro dolu Barré. U tohoto náraziště byla vylámána nová čerpačka pro dvě elektrická čerpadla.

Dřevěná těžní věž byla vysoká 12,3 m. Těžní klece byly dvouetážové, stejného provedení jako na ostatních dolech Společnosti státní dráhy.

Z důvodu zmenšující se těžby na dole Bresson a nevyužití kapacity tamní třídírny byla roku 1902 vybudována povrchová lanová dráha pro dopravu uhlí od Bressonu na úpravnu Engerth. Lanovka byla 950 m dlouhá.

Po roce 1936 byla těžba převedena přes důl Barré a dále na důl Ronna v Hnidousích.

Důl Engerth přetrval přes druhou světovou válku, těžba byla ukončena roku 1945 a šachta byla v roce 1946 zasypána. Důl Engerth patřil k dolům s velkým výskytem důlních požárů. Dnes je v něm provozována prádelna a čistírna.

Místo naleznete velice snadno, díky dominantnímu komínu.

 

Souřadnice dolu: 50.152100,14.089032